CleanShield Coating 

Analýza zdravotních rizik při použití výrobku CleanShield Coating ve vnitřních prostorách

Složení výrobku:

Titanium Dioxide 0.7% - 0.9%, CAS č.: 13463-67-7, EC č.: 236-675-5;

AG silver Nano 0.2 %, CAS č.: 7440-22-4, EC č: 231-131-3;

Propan – 2- ol IPA 9-10%, účinná látka CAS č.: 67-63-0, EC č.: 200-661-7;

další netoxické složky 2%;

voda 86,8-87 %.

Látka se aplikuje elektrostatickým rozprašovačem s velikostí částic 40-50 mikronů ze vzdálenosti 1-2 metrů od povrchu ošetřovaných ploch. 

Po aplikaci je třeba nechat ošetřený povrch vyschnut a vyčkat 30-45 min. před vstupem do ošetřené místnosti. Jedná-li se o prostory koupelen, vodu lze na ošetřený povrch pouštět až po 3-4 hodinách po aplikaci.

Směs není klasifikovaná jako nebezpečná ve smyslu nařízení CLP (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí).

Směs (výrobek) CleanShield Coating není klasifikovaná jako karcinogenní s přihlédnutím na obsah oxidu titaničitého (0.7% - 0.9%) a současně z důvodu, že směs je používána v tekuté formě.

Posouzení rizik

Koncentrace prchavých látek se ve vyvětraných prostorách vyskytuje v zanedbatelných koncentracích. Riziko při dermální expozici můžeme prakticky vyloučit. Po aplikaci a dostatečném vyvětrání v souladu s návodem na použití není reálný předpoklad výskytu respirabilních částic oxidu titaničitého ve formě kapek. 

Závěry

1. Přípravek CleanShield Coating je bezpečný pro pracovníky při aplikaci na povrchy za dodržení bezpečnostních opatření tak, aby nedošlo k inhalační ani dermální expozici osob po dobu aplikace. 

2. Přípravek CleanShield Coating je bezpečný pro spotřebitele / osoby vyskytující se ve vnitřních prostorách budov po aplikaci na povrchy za dodržení předepsané doby na vyvětrání místností. Nepředpokládá se zvýšené riziko pro všeobecnou populaci z hlediska inhalační nebo dermální expozice. 

 

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Tomášikova 10/F

821 08 Bratislava

 

Ekotoxikologická zpráva č.: 506/36/2020